อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

27 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

อาขีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูผู้สอนภาษามลายูในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา

2. บุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกสังกัดที่จัดการศึกษา

3. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ครูสอนทั่วไป นักวิจัย ล่าม มัคคุเทศก์ นักแปล นักจัดรายการวิทยุ เป็นต้น