ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน

29 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู ใหเแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากโรงเรียนที่มีการจัด

การเรียนการสอนภาษามลายู ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา