กิจกรรม รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม รอบที่3

14 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณใต้หอประชุมหลังใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของแต่ละคณะ จึงขอให้ทางหลักสูตรทุกหลักสูตรจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.