กิจกรรม อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลระบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

9 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลระบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ –  ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( ๒๕ – ๖๐๒ ) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา