กิจกรรม “การผลิตสื่อทำมือภาษามลายู”

31 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อทำมือภาษามลายู” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 4 - 401 อาคาร 4