กิจกรรม "อบรมทักษะการผลิตสื่อออนไลน์ภาษามลายู”

31 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมทักษะการผลิตสื่อออนไลน์ภาษามลายู” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง SAC ชั้น 7 อาคาร 25