กิจกรรม “กลวิธีการเขียนแผนการสอนภาษามลายู” รุ่นที่ 2

31 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการเขียนแผนการสอนภาษามลายู” รุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 24 - 201 อาคารสังคมศาสตร์