กิจกรรม “อบรมทักษะการวิจัยทางการศึกษาภาษามลายู”

31 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมทักษะการวิจัยทางการศึกษาภาษามลายู” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 24 - 518 อาคารสังคมศาสตร์