ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมกิจกรรม Program Jejak Genom Diaspora Melayu

25 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรม Program Jejak Genom Diaspora Melayu ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เซียน ตาน ฮวา ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา