กิจกรรม อบรมการวัดและประมวลผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒

5 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรมการวัดและประมวลผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ ๒๕ - ๖๐๑ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา