ขอเรียนเชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาถาษามลายู ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม

15 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรมอบรมทำสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลภาษามลายู ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยวิทยากร คือ นายอัฟกัน เจ๊ะเตะ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด