นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ จังหวัดนราธิวาส

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป