เรียนเชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณพิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานอบรมภาษามลายู

30 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานอบรมภาษามลายูสำหรับครูภาษามลายู ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้แก่นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ –  ๑๖.๓๐ น. โดยใช้การอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google meet