กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

11 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเรียนเชิญผุ้ปกครองของนักศึกษาเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหลิวเลียน อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา