ขอเรียนเชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู กำหนดจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมที่ ๓๘ เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ (ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู) ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ กันยายน ๒๕๖๓                             เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๒๕ – ๓๐๔) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา