ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู ( ค.บ. ) เข้าร่วม กิจกรรม โครงการ "มหกรรมวันภาษามลายู"

18 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ "มหกรรมวันภาษามลายู" ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. เพื่อสร้างความสามัคคีภายในหลักสูตร รู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ สร้างจิตสึกนึกที่ดี และส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้