ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุขในปี ๖๑

3 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                   ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสุขติสุข ๑ หลักสูตร

๑ ศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษามลายู เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีต่อไป ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา