กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับครูแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียพันธ์ใหม่ เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอินโดนีเซียและการทำวิจัยร่วมกัน

22 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

กับครูแลกเปลี่ยนอินโดนีเซียพันธ์ใหม่ เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอินโดนีเซียและการทำวิจัยร่วมกัน ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ และ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์นักวิจัยจากอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  

มหาวชิราลงกรณ ( อาคาร ๒๐ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา