กิจกรรม Melayu day @ yala ปี 61

12 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู กำหนดจัดกิจกรรม Melayu day @ yala ปี 61 เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

และวิถีวีวิตความเป็นอยู่ของคนในแหลมมลายู ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา