กิจกรรม โครงการบริการวิชาการ

27 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา 

เพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครูตาดีกาให้เกิดความชำนาญ เข้าใจเรื่องทฤษฎีหลักการสอน ระบบการสอน รูปแบบการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอน 

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา