งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรย. จัดกิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงิน

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี ผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร ตัวแทนหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายเรื่องกลยุทธ์ทางการเงิน จากผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง การประชุมวิเคราะห์ swot และวางแผนกลยุทธ์วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินในระยะกลางอย่างมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่