งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ​

หมายเหตุ

  • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตกำหนดไว้ใน มคอ.2 ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
  • จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของตำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 

 

 

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากตารางข้างล่าง ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 

หมายเหตุ

  • บัณฑิตสามารถแก้ไขข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เช่น กรณีได้งานภายหลังการกรอกแบบสอบถาม
  • จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
  • สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

แกลเลอรี่