งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

smiley ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ​

     enlightenedแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

หมายเหตุ

enlightenedกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตกำหนดไว้ใน มคอ.2 ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 

enlightenedจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของตำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

 

smiley ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

enlightenedขั้นตอนการเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Click here

enlightenedเอกสารประกอบ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้าตอบเเบสอบถามภาวะการมีงานทำ

enlightenedคู่มือการใช้งานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา (ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)

mail แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Click here

 

mail รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม    

   รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามแล้ว
1.  การพัฒนาชุมชน 1.  การพัฒนาชุมชน 
2.  นิติศาสตร์ 2.  นิติศาสตร์ 
3.  ภาษาจีน 3.  ภาษาจีน 
4.  ภาษาไทย คบ. 4.  ภาษาไทย คบ.
5.  ภาษาไทย ศศ.บ. 5.  ภาษาไทย ศศ.บ. 
6.  ภาษามลายู ศศ.บ.  6.  ภาษามลายู ศศ.บ. 
7.  ภาษาอังกฤษ คบ. 7.  ภาษาอังกฤษ คบ.
8.  ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 8.  ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 
9.  รัฐประศาสนศาสตร์ 9.  รัฐประศาสนศาสตร์
10.  สังคมศึกษา 10.  สังคมศึกษา 
11.  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์         11.  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
12.  การออกแบบศิลปกรรม 12.  การออกแบบศิลปกรรม 

 

mail รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม    

   รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามแล้ว
1.  การพัฒนาชุมชน 1.  การพัฒนาชุมชน 
2.  นิติศาสตร์ 2.  นิติศาสตร์ 
3.  ภาษาจีน 3.  ภาษาจีน 
4.  ภาษาไทย คบ. 4.  ภาษาไทย คบ.
5.  ภาษาไทย ศศ.บ. 5.  ภาษาไทย ศศ.บ. 
6.  ภาษามลายู ศศ.บ.  6.  ภาษามลายู ศศ.บ. 
7.  ภาษาอังกฤษ คบ. 7.  ภาษาอังกฤษ คบ.
8.  ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 8.  ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 
9.  รัฐประศาสนศาสตร์ 9.  รัฐประศาสนศาสตร์
10.  สังคมศึกษา 10.  สังคมศึกษา 
11.  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์         11.  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
12.  การออกแบบศิลปกรรม 12.  การออกแบบศิลปกรรม 

 

mail รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม    

   รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามแล้ว
1.  การพัฒนาชุมชน 1.  การพัฒนาชุมชน 
2.  นิติศาสตร์ 2.  นิติศาสตร์ 
3.  ภาษาจีน 3.  ภาษาจีน 
4.  ภาษาไทย คบ. 4.  ภาษาไทย คบ.
5.  ภาษาไทย ศศ.บ. 5.  ภาษาไทย ศศ.บ. 
6.  ภาษามลายู ศศ.บ.  6.  ภาษามลายู ศศ.บ. 
7.  ภาษาอังกฤษ คบ. 7.  ภาษาอังกฤษ คบ.
8.  ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 8.  ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 
9.  รัฐประศาสนศาสตร์ 9.  รัฐประศาสนศาสตร์
10.  สังคมศึกษา 10.  สังคมศึกษา 
11.  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์         11.  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
12.  ออกแบบศิลปกรรม 12.  ออกแบบศิลปกรรม 


mail รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม    

   รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามแล้ว
1.  การพัฒนาชุมชน 1.  การพัฒนาชุมชน 
2.  นิติศาสตร์ 2.  นิติศาสตร์ 
3.  ภาษาจีน 3.  ภาษาจีน 
4.  ภาษาไทย คบ. 4.  ภาษาไทย คบ.
5.  ภาษาไทย ศศ.บ. 5.  ภาษาไทย ศศ.บ. 
6.  ภาษามลายู ศศ.บ.  6.  ภาษามลายู ศศ.บ. 
7.  ภาษาอังกฤษ คบ. 7.  ภาษาอังกฤษ คบ. (ไม่มี)
8.  ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 8.  ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. (ไม่มี)
9.  รัฐประศาสนศาสตร์ 9.  รัฐประศาสนศาสตร์
10.  สังคมศึกษา 10.  สังคมศึกษา 
11.  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์         11.  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
12.  ออกแบบศิลปกรรม 12.  ออกแบบศิลปกรรม (ไม่มี)

 

mail  รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม รายชื่อบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามเเล้ว
1.  การพัฒนาชุมชน 1.  การพัฒนาชุมชน (ไม่มี)
2.  นิติศาสตร์ 2.  นิติศาสตร์ 
3.  ภาษาจีน 3.  ภาษาจีน (ไม่มี)
4.  ภาษาไทย คบ. 4.  ภาษาไทย คบ. (ไม่มี)
5.  ภาษาไทย ศศ.บ. 5.  ภาษาไทย ศศ.บ. (ไม่มี)
6.  ภาษามลายู ศศ.บ. 6.  ภาษามลายู ศศ.บ. (ไม่มี)
7.  ภาษาอังกฤษ คบ. 7.  ภาษาอังกฤษ คบ. (ไม่มี)
8.  ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 8.  ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. (ไม่มี)
9.  รัฐประศาสนศาสตร์ 9.  รัฐประศาสนศาสตร์
10.  สังคมศึกษา 10.  สังคมศึกษา (ไม่มี)
11.  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ 11.  ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
12.  ออกแบบศิลปกรรม 12.  ออกแบบศิลปกรรม (ไม่มี)

หมายเหตุ

enlightenedบัณฑิตสามารถแก้ไขข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เช่น กรณีได้งานภายหลังการกรอกแบบสอบถาม

enlightenedจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

enlightenedสามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร