งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ​

หมายเหตุ

  • กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตกำหนดไว้ใน มคอ.2 ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
  • จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของตำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อประกอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

 

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากตารางข้างล่าง ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

รายชื่อบัณฑิต (ที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจ) รายชื่อบัณฑิต (ที่ตอบแบบสำรวจ)

enlightenedการพัฒนาชุมชน 

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedการพัฒนาชุมชน

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาจีน

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

 

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากตารางข้างล่าง ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563

 

รายชื่อบัณฑิต (ที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจ) รายชื่อบัณฑิต (ที่ตอบแบบสำรวจ)

enlightenedการพัฒนาชุมชน 

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

enlightenedการพัฒนาชุมชน

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาจีน

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

 

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากตารางข้างล่าง ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายชื่อบัณฑิต (ที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจ) รายชื่อบัณฑิต (ที่ตอบแบบสำรวจ)

enlightenedการพัฒนาชุมชน 

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาจีน

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

enlightenedการพัฒนาชุมชน

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาจีน

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

 

 

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากตารางข้างล่าง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

 

รายชื่อบัณฑิต (ที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจ) รายชื่อบัณฑิต (ที่ตอบแบบสำรวจ)

enlightenedการพัฒนาชุมชน 

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาจีน

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

enlightenedการพัฒนาชุมชน

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาจีน

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

หมายเหตุ

  • บัณฑิตสามารถแก้ไขข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เช่น กรณีได้งานภายหลังการกรอกแบบสอบถาม
  • จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
  • สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร