งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

smiley ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ​

     enlightenedแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

หมายเหตุ

enlightenedกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตกำหนดไว้ใน มคอ.2 ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 

enlightenedจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของตำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

 

smiley ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

enlightenedขั้นตอนการเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Click here

enlightenedเอกสารประกอบ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้าตอบเเบสอบถามภาวะการมีงานทำ

enlightenedคู่มือการใช้งานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา (ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)

mail แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Click here

 

 

heart รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากตารางข้างล่าง

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 

รายชื่อบัณฑิต (ที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจ) รายชื่อบัณฑิต (ที่ตอบแบบสำรวจ)

enlightenedการพัฒนาชุมชน 

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

enlightenedการพัฒนาชุมชน

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาจีน

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อบัณฑิต (ที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจ) รายชื่อบัณฑิต (ที่ตอบแบบสำรวจ)

enlightenedการพัฒนาชุมชน 

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาจีน

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

enlightenedการพัฒนาชุมชน

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาจีน

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

 

heart รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากตารางข้างล่าง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายชื่อบัณฑิต (ที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจ) รายชื่อบัณฑิต (ที่ตอบแบบสำรวจ)

enlightenedการพัฒนาชุมชน 

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาจีน

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์

enlightenedการพัฒนาชุมชน

enlightenedการออกแบบศิลปกรรม

enlightenedออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

enlightenedนิติศาสตร์

enlightenedภาษาจีน

enlightenedภาษาไทย ค.บ.

enlightenedภาษาไทย ศศ.บ.

enlightenedภาษามลายู ศศ.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ค.บ.

enlightenedภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

enlightenedรัฐประศาสนศาสตร์

enlightenedสังคมศึกษา

enlightenedสารสนเทศศาสตร์


หมายเหตุ

enlightenedบัณฑิตสามารถแก้ไขข้อมูลการตอบแบบสอบถาม เช่น กรณีได้งานภายหลังการกรอกแบบสอบถาม

enlightenedจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

enlightenedสามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันสุดท้ายของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร