งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

smiley ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

  แผนพัฒนาหลักสูตรและแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2575

  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ (ระดับมหาวิทยาลัย)

 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ (ระดับคณะ)

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Protfolio ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1/2 ประเภทการรับแบบ Protfolio ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2561

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 1/1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 1/2 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2561

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2561

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/1 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1/2 ประเภทการรับแบบ Protfolio ประจำปีการศึกษา 2561

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1/1 ประเภทการรับแบบ Protfolio ประจำปีการศึกษา 2561

smiley ​ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ธรรมนูญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พุทธศักราช 2561

  คำสั่่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3761/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2561

  คำสั่่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3762/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2561

  คำสั่่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6143/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

  คำสั่่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6633/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2561

  คำสั่่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3759/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2561

  คำสั่่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 83/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2561

  แบบฟอร์มบันทึกให้คำปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561

smiley​ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

  สารสนเทศจากกองบริการการศึกษา (จำนวนนักศึกษา, จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา, FTES, จำนวนนักศึกษาที่ประสงค์เข้าเรียนในหลักสูตร, อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา, อัตราการสำเร็จ)

 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)