งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติด้านความรู้
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)

คุณสมบัตืด้านคุณลักษณะ
มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานประกอบการสมัคร
ใบสมัคร (Print มาจากระบบรับสมัคร)
รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดใบสมัคร)
สำเนาใบแสดงผลการเรียน
Portfolio

วิธีการสมัคร/การคัดเลือก
สมัครได้คนละ 1 สาขา กรอกใบสมัครผ่านทางระบบ eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561 ยกเว้น ผู้สมัครจากการคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (สพม.15)

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ ณ จุดรับสมัคร ที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับสมัครตามโรงเรียนต่างๆ ยกเว้น ผู้สมัครจากการคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (สพม.15)

ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าสมัคร ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
การรายงานตัว ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ ทปอ. มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์