งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 รูปแบบออนไลน์ (Google meet)

วันนี้ (29 มีนาคม 2565) เวลา 15.00 น. ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 รูปแบบออนไลน์ (Google meet) โดยมี อาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม เพื่อการกำหนดวัน เวลา รูปแบบการจัดกิจกรรม รูปแบบการนำเสนอผลงาน พิจารณาคณะกรรมการ และพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM HUSO Forum 2022 ที่จะจัดขึ้นในอนาคตต่อไป

แกลเลอรี่