งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ไซนีย์ ตำภู
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ความเชี่ยวชาญ :

- การสอนภาษามลายู
- วรรณกรรมมลายู

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 5003
ชื่อ :
นางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 51003
ชื่อ :
นางสาวศศิธร อินน้ำหอม
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 51003