ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
อีเมล
 research_huso@yru.ac.th
โทรศัพท์ 0-7329-9632 โทรสาร 0-7329-9633  
หมายเลขภายใน 51303