งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560

 

   เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มอบรางวัลรางวัลนักวิจัยดีเด่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประกาศเกียรติคุณนักวิจัย ซึ่งได้อุทิศตนให้กับการวิจัย มีผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึง
ความคิดริเริ่ม และเป็นผลงานวิจัยที่สะสมกันมา ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัย อุทิศตนเพื่องานวิจัยที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง สมควรเป็นแบบอย่าง
แก่นักวิจัยผู้อื่น มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จำนวน 3 คน ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่น                                                                        

             อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

รางวัลชมเชยด้านการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่                                               

             อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล                                                   
             อาจารย์ทัศณา เกื้อเส้ง

แกลเลอรี่