งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิทินดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ระยะเวลาดำเนินงาน

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

22 กันยายน 2563

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งานวิจัยและบริการวิชาการ

30 กันยายน 2563

นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งที่งานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 3 ชุด

นักวิจัย

5 ตุลาคม 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งานวิจัยและบริการวิชาการ

16 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะกรรมการ

24 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

งานวิจัยและบริการวิชาการ

1 พฤศจิกายน 2563

นักวิจัยทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สัญญารับทุน+สัญญาค้ำประกัน+ใบสำคัญรับเงิน)
นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งงานการคลัง เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (50%)

นักวิจัย,
งานวิจัยและบริการวิชาการ

1 พฤศจิกายน 2563

ถึง

15 สิงหาคม 2564

นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

นักวิจัย

15 มีนาคม 2564

นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (บท 1- 3 พร้อมแบบ คมส.รง. 1)

นักวิจัย

15 สิงหาคม 2564

นักวิจัยส่ง(ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (หนีบคลิปดำ จำนวน 2 เล่ม พร้อมแบบ คมส.รง.2 )

นักวิจัย

20 - 31 สิงหาคม 2564

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

งานวิจัยและบริการวิชาการ

1 – 5 กันยายน 2564

นักวิจัยปรับแก้รายงานวิจัย รายงานสร้างสรรค์

นักวิจัย

6 กันยายน 2564

นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม พร้อมด้วย แบบ คมส.รง.3 ,แบบ คมส.รง.4 และ                    ใบสำคัญรับเงิน

นักวิจัย

9 กันยายน 2564

นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งการงานการคลัง เบิกเงินงวดที่ 2 (50%)

งานวิจัยและบริการวิชาการ

 
*** ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่นการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ และผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ในระหว่างการดำเนินการวิจัยหรือหลังการวิจัยแล้วเสร็จตามสัญญาภายใน 1 ปี 
 
*** ที่ได้รับทุนอุดหนุนงานสร้างสรรค์ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบสูจิบัตรและนำเสนอผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่าง
 การดำเนินการวิจัยหรือหลังการวิจัยแล้วเสร็จตามสัญญาภายใน 1 ปี และผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
 
*** ผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ต้องรายงานผลการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน (ภายในระยะเวลา 1 ปี
หลังจากดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เสร็จสิ้น)
 

 

 

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ระยะเวลาดำเนินงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
18 กันยายน 2562 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะกรรมการวิจัย
30 กันยายน 2562  นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งที่งานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 3 ชุด นักวิจัย
16 ตุลาคม 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิทำการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชุมคณะกรรมบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
คณะกรรมการวิจัย
31 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  คณะกรรมการวิจัย
1 พฤศจิกายน 2562 นักวิจัยทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สัญญารับทุน+ใบสำคัญรับเงิน)
นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งงานการคลัง เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (50%)
นักวิจัย,
นักวิชาการศึกษา
พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ นักวิจัย
1 มีนาคม 2563 นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (แบบ คมส.รง. 1) นักวิจัย
30 สิงหาคม 2563 นักวิจัยส่ง(ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (หนีบคลิปดำ จำนวน 3 เล่ม ) พร้อมแบบ คมส.รง.2 นักวิจัย
1- 10 กันยายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการวิจัย
11 – 15 กันยายน 2563 นักวิจัยปรับแก้รายงานวิจัย รายงานสร้างสรรค์ นักวิจัย
16 กันยายน 2563

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม,แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น,
แบบ คมส.รง.3,แบบ คมส.รง.4 และใบสำคัญรับเงิน

นักวิจัย
18 กันยายน 2563 นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งการงานการคลัง เบิกเงินงวดที่ 2 (50%) นักวิชาการศึกษา

 

*** ผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่นการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานสร้างสรรค์ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบสูจิบัตรและนำเสนอผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างการดำเนินการวิจัยหรือหลังการวิจัยแล้วเสร็จตามสัญญาภายใน 1 ปี และผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด


ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ระยะเวลาดำเนินงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2561 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะกรรมการวิจัย
กันยายน 2561 นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งที่งานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 3 ชุด
พร้อมอัพโหลดเข้าระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ (http://eservice.yru.ac.th/research)
นักวิจัย
ตุลาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิทำการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชุมคณะกรรมบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
คณะกรรมการวิจัย
ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  คณะกรรมการวิจัย
ตุลาคม 2561 ผู้รับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งการเงิน เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (50%)
นักวิจัย,
นักวิชาการศึกษา
ตุลาคม 2561 - กรกฏาคม 2562 นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ นักวิจัย
 เมษายน 2562 นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า ในระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย
 มิถุนายน 2562 นักวิจัยส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (หนีบคลิปดำ จำนวน 3 เล่ม ) นักวิจัย
กรกฎาคม 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการวิจัย
สิงหาคม 2562 นักวิจัยปรับแก้รายงานวิจัย นักวิจัย
 สิงหาคม 2562 นักวิจัยอัพโหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เข้าระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
ส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
นักวิจัย
สิงหาคม 2562 นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งการเงิน เบิกเงินงวดที่ 2 (50%) นักวิชาการศึกษา
 

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลาดำเนินงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2560 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะกรรมการวิจัย
กันยายน - ตุลาคม 2560 นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งที่งานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 3 ชุด
พร้อมอัพโหลดเข้าระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ (http://eservice.yru.ac.th/research)
นักวิจัย
30 พฤศจิกายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิทำการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชุมคณะกรรมบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
คณะกรรมการวิจัย
14 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  คณะกรรมการวิจัย
18 ธันวาคม 2560 ผู้รับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งการเงิน เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (50%)
นักวิจัย,
นักวิชาการศึกษา
ธันวาคม 2560 - กรกฏาคม 2561 นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ นักวิจัย
1 - 10 เมษายน 2561 นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า ในระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย
30 มิถุนายน 2561 นักวิจัยส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (หนีบคลิปดำ จำนวน 3 เล่ม ) นักวิจัย
1 - 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการวิจัย
1 – 20 สิงหาคม 2561 นักวิจัยปรับแก้รายงานวิจัย นักวิจัย
25 สิงหาคม 2561 นักวิจัยอัพโหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เข้าระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
ส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
นักวิจัย
31 สิงหาคม 2561 นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งการเงิน เบิกเงินงวดที่ 2 (50%) นักวิชาการศึกษา

 

 

 

แกลเลอรี่