งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีคุณลักษณะโครงการบริการวิชาการ คือ 1) มีการบูรณาการศาสตร์ 2) มีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ และ 3) คำนึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบ 

และแบ่งกรอบการจัดสรรงบประมาณเป็น 4 กรอบ ดังนี้

1. โครงการตามพระราโชบายหรือโครงการพระราชดำริ

2. โครงการ Flagship

3. โครงการตามความต้องการของท้องถิ่น

4. โครงการบูรณาการ
 

ขั้นตอนการเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ตามแบบฟอร์มมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลด 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ  2. คำอธิบายการเขียนข้อเสนอโครงการ)
  2. คีย์ข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ (http://eservice.yru.ac.th/research/academic-project)
  3. ปริ๊นท์เอกสาร จำนวน 2 ชุด คือ (1) บวก.1 หรือข้อมูลที่คีย์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (2) ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
  4. ส่งเอกสารดังกล่าวที่งานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ/หน่วยงานที่สังกัด  ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

แกลเลอรี่