งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ คมส. เข้าร่วมอบรม "พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1"

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้คือรองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ และ รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย

แกลเลอรี่