งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์ คมส. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย "ยะลาเมืองน่าอยู่"

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย “ยะลาเมืองน่าอยู่” ณ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์
โดยมีประเด็นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้
1. ด้านพลังงาน
2. การสัญจร/ระบบสาธารณูปโภค
3. ชุมชน
4. สิ่งแวดล้อม
5. เศรษฐกิจ
6. อาคาร สถาปัตยกรรม ออกแบบ
7.การปกครอง

แกลเลอรี่