งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวปฏิบัติในการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
จึงขอส่งแนวปฏิบัติในการดำเนินงานดังเอกสารแนบ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด