งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมประจำปี 2562

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมประจำปี 2562

อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

สมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย www.rpa.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน

 

หลักสูตรที่ 5

การวิจัยเชิงคุณภาพ (ครั้งที่ 2)

19-20-21 มิถุนายน 2562 รวม 3 วันค่าลงทะเบียน 5,500รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล