งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ภายใต้หัวข้อ  “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education”ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ    อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop  และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562   ณ  Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psued.org/

แกลเลอรี่