งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด