งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรย. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียน โรงเรียน ตชด. จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (21 มิ.ย. 62) ณ อาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาทักษะการสอนแก่ครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้

ซึ่งโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาทักษะการสอนแก่ครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ ได้ฝึกทักษะพื้นฐาน มีจินตนาการและใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยมีครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 12 โรงเรียน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 36 คน ครู จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562

 

แกลเลอรี่