งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่
2

ภายใต้หัวข้อ

“ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน:
ความท้าทายต่อมนุษยสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล"

วันที่ 4-7 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ Mandalay University of Distance Education
เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

 

กำหนดการส่งบทความวิชาการ

#

กิจกรรม

ช่วงเวลา

1

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ตั้งแต่บัดนี้-20 สิงหาคม 2562

2

ผู้นำเสนอทั้งภาคโปสเตอร์และแบบบรรยายยื่นเสนอบทความฉบับสมบูรณ์พร้อมชำระค่าลงทะเบียน

1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562

3

ผู้เข้าร่วมงานชำระค่าลงทะเบียน

1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562

4

ส่งบทความคืนเพื่อให้ปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

10 สิงหาคม 2562

5

ประกาศบทความที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ

17 สิงหาคม 2562

6

จัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย ณ Mandalay Convention Centre และ Mandalay University of Distance Education

4-7 กันยายน 2562

 

   กำหนดเวลาและสถานที่
                        วันที่ 4 เดินทางสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                        วันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๒ พิธีเปิด การบรรยายพิเศษ (Keynote speech) บรรยายประจำห้อง (Featured speech) และการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) / การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ณ Mandalay Convention Centre และ Mandalay University of Distance Education
                        วันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๒ ทัศนศึกษาเมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                        วันที่ 7 กันยายน ๒๕๖๒ เดินทางกลับประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://husoc2019.bru.ac.th/