งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์

ด้วยสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://pubadm.crru.ac.th/pub_web2020/pubjo  และจัดทำตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สาขาวิชาของบทความที่รับสมัคร
- รัฐศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์
- นิติศาสตร์
- การบริหารจัดการภาครัฐ
- การจัดการสิ่งแวดล้อม
- สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่