งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิจัย คมส. นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอทุนจากงบประมาณบำรุงการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 นักวิจัย คมส. นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอทุนจากงบประมาณบำรุงการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารศูนย์บรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้วิพากษ์ทั้งหมด 4 ท่าน คือ
ผศ. ดร. เจษฎา มิ่งฉาย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผศ. ณชพงศ์ จันจุฬา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผศ. ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์ และอ. บุญรัตน์ บุญรัศมี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โดยนักวิจัยนำเสนอในรูปแบบของ Logical Framework และมีผู้วิพากษ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในแต่ละโครงการวิจัย

แกลเลอรี่