งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิจัย คมส.ร่วมพัฒนาแผนด้าน ววน.

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้อำนวยการสำนักงาน หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการและคณาจารย์ ร่วมพัฒนาแผนงานด้านนวัตกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ภายใต้แพล็ตฟอร์มตามยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)

แกลเลอรี่