งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิจัย คมส.ร่วมจัดทำแผนวิจัย สกสว. ปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์จากทุกหลักสูตร และบุคลากร ประชุมจัดทำแผนวิจัย สกสว. ปี 2564 เพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่