งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การอุดหนุนทุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจำปี  2563

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาปี 2561-2565 (เอกสารแนบ)

2. โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ อื่นๆ

3. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

4. โครงการมีระยะเวลาการดำเนินงาน  10 เดือน

ยุทธศาสตร์การวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปี 2561-2565

1. การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและพหุภาษาสำหรับเด็กที่ใช้ภาษามลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. พืชและสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ในสามจังหวัดชายแดนใต้

3. ต้นแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนใต้

4. การท่องเที่ยว ความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่

วันนี้ - 30 กันยายน 2562

นักวิจัยท่านใดสนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 2 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล (.doc และ .pdf) 

ได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่