งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” นวัตกรรมเพื่อเศรฐษกิจสร้างสรรค์ ” ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวฯ และร่วมประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://snru.ac.th    ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด