งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มอ. เปิดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2563

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาต่างประเทศ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร.0 7428 9505 หรือ 07428 6655 โทรสาร 07428 6707

e-mail: [email protected]

หรือที่เว็บไซต์ www.libarts.psu.ac.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่