งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้โลชั่นกันยุง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์และนักศึกษา สาขาการการพัฒนาชุมชน  จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้โลชั่นกันยุง ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น 1 คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคอแมง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 36 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่