งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ ดังกล่าว (ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://research.dru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร 02 890 1801 ต่อ 2142 email : [email protected]

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่