งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจุลนิติ

การพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหาทางวิชาการ สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหลักการสำคัญ

  • บทความที่ได้รับพิจารณาให้ลงพิมพ์เผยแพร่จะได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 250 บาท (จำกัดความยาวไม่เกิน 15 หน้า)
  • บทความที่จะได้รับค่าตอบแทนต้องไม่เคยเผยแพร่หรือลงพิมพ์ในที่อื่นหรือสิ่งพิมพ์อื่นมาก่อน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: กองบรรณาธิการ วารสารจุลนิติ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โทร. 0 2831 9303 - 4    www.senate.go.th

แกลเลอรี่