งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 HUSOC Network 13th, 2020

หัวข้อ "พลังแห่งนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ( Innovation Powered by Humanities and Social Sciences)

วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563

ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร

 

Deadline submission: 31 พฤษภาคม 2563 ส่งบทคัดย่อได้ที่ [email protected] สำหรับรายละเอียดกำหนดการ เงื่อนไขการเผยแพร่บทความ รูปแบบบทความ และรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.husoc2020.human.ku.ac.th

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการ ตามนโยบาย Social Distancing เช่น การนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2563

แกลเลอรี่